Video Clip
  • Loading the player...

Đăng ký thành viên

1 Thông tin đăng nhập
2 Thông tin cá nhân

3 Chọn gói dịch vụ
Gói dịch vụ Giá trị thẻ hội viên Phí dịch vụ/tháng Thời hạn thẻ (ngày) Phí hoàn trả Số sách mượn tối đa/lần Tổng giá trị sách được mượn
Pack 12 1.590.000
35.000
360 1.170.000 5 1.170.000
Pack 6 1.090.000
47.000
180 808.000 4 808.000
Pack 3 499.000
59.000
90 322.000 3 322.000
Pack 1 199.000
71.000
30 128.000 2 128.000